ၵၢၼ်မိူင်း

ၵႃႈၸူဝ်ႈပႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ ပႆႇထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တပ်ႉသိုၵ်း

ၵႃႈၸူဝ်ႈပႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵၢၼ်မိူင်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ပႆႇထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တပ်ႉသိုၵ်း။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်း RCSS/SSA တႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ NCA လႄႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉၸုပ်ႈတီႈ 1

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈတီႈ 1 တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဢိၵ်ႇၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႄႇၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် - တိုတ်ႉၸၼ်ၵၼ်ၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပၢင်ၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႄႇ ၶႅင်ႇၵၼ် တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈ ႁဵင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီး ၼႃႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 1000 ။ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဢမ်ႇယွမ... Read more