Related Articles

One Comment

  1. 1

    ၸၢႆးၸၢႆး

    ႁဵၻ်းသင်တီႈပၢႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးပႃးလိၵ်ႈတႆးလႃႈ မီးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈဢင်းၵိတ်းၵူၺ်း ဢၼ်လူဝ်ႇဢၢၼ်ႇလႄႈလူဝ်ႇၶဝ်ၸႂ်ၼၼ်ႉပဵၼ်တႆးႁဝ်းၶႃႈလူး

Comments are closed.