ၵၢၼ်မိူင်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းတၵ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶတ်းၶႂၢင်ပၢင်ၵုမ်တႆး CSSU ၽိတ်းၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်း ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၽွင်းတၢင်သိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶတ်းၶႂၢင်ပၢင်ၵုမ်တႆး CSSU လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈယိပ်းၶေႃႈၵႅမ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းတဢၢင်းတီႉၺွပ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းတဢၢင်းတီႉၺွပ်ႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် 300 ပၢႆၼႂ်းဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်ႈၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 14/07/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30 ထိုင် 3:45 မူင်းပၢႆ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ တင်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢုပ်ႇၵုမ် တႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ပီၵွၼ်းသႅင် 75 ပီ

သင်ၶၸဝ်ႈ တင်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈပၢႆး မွၼ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ/မႂ်ႇလႄႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီ ၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပဵၼ်ပီၵွၼ်းသႅင် 75 ပီ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် 60 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ... Read more