ၵၢၼ်မိူင်း

သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း သၢင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းပၢႆးမိူင်း ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸတ်းပၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းပၢႆးမိူင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 16 ၸႄႈဝဵင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/04/2017 တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ်ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸတ်းႁ... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ႁိမ်း 300 ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ လွင်ႈၵုမ်းၵမ်တႃႈႁိူဝ်း တီႈမၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ႁိမ်း 300 ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ လွင်ႈၵုမ်းၵမ်တႃႈႁိူဝ်း တီႈမၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်း ႁိမ်း 300 ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၸုမ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၵွင်လင်တေႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ဝၼ်းပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈယေႃးမုၼ် ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 53 ပီ၊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၵွင်လင် တေႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ လုၵ်ႈတပ်ႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ။ တေႁဵတ်းၸွမ်းၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈ... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်း တီႈလိၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းသီႇပေႃႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယိုတ်းဝႆႉ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆသေ ႁႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 27/04/2017 ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးဝၢၼ်ႈၶႃလိုင်ႈ ၸ... Read more