ၵၢၼ်မိူင်း

ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းသဵတ်ႈၵႃႈသဵတ်ႈႁူဝ်ၵၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပိူင်လူင်မၼ်း ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်လၢႆးၼိုင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼိုင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈ... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉ ယိုတ်းဢဝ်လိၼ်သူၼ် လႄႈ ၼမ်ႉၼွင် ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်း

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉ ယိုတ်းဢဝ်လိၼ်သူၼ် လႄႈ ၼမ်ႉၼွင် ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်း

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး တီႈတပ်ႉသိုၵ... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈၼမ်ႉတူႈ TNLA တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ

ၽွင်းတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (ႁိုဝ်) ပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ21 ပၢင်လူင် (ၵမ်းထူၼ်ႈသွင်) ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆ TNLA တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 26/0... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 680 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 5 တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်း 681 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 11/05/2017 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ဝူဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈမႅင်းသေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁၢၼ်ႇ... Read more