ၵၢၼ်မိူင်း

လွင်ႈပႃႇတီႇ NLD တၢင်ႇလိၵ်ႈႁႂ်ႈပူတ်းယႃႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 3 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ လိူင်ႈမၼ်းထိုင်တီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဢၼ်ပႃႇတီႇ NLD တၢင်ႇလိၵ်ႈႁႂ်ႈပူတ်းယႃႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းလႆႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ တေလႆႈၵႂႃႇတႅပ်းတတ်းတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ႁူဝ်ပဝ်ႈပဝ်းယဵဝ်ႇသျႅင် မွပ်ႈတပ်ႉလွႆၵိဝ်ႇသၢႆး ပၼ်ၸုမ်းမိူင်းလႃးၶိုၼ်းသေတႃႉ ၸုမ်းဝႃႉပႆႇထွၼ်ဢွၵ်ႇလိၼ်မိူင်းလႃး

တူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းဝႃႉ UWSA ပဝ်းယဵဝ်ႇသျႅင် ဢဝ်တပ်ႉလွႆၵိဝ်ႇသၢႆး ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ယိုတ်းဝႆႉတီႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃးၼၼ်ႉ မွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၸုမ်းမိူင်းလႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းဝႃႉၸိူဝ်းယူႇတီႈလွႆၵိဝ်ႇသၢႆးၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလမ်းၵူၺ်း၊ ယင်းပႆႇထွၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ။ ဝၼ်... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ပွႆးသၢင်ႇလွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁဵတ်းတၢင်းလီယိူင်းၸူးထိုင် ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းမိူင်းထႆး

ပွႆးသၢင်ႇလွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 15 ၊ ပီသႃသၼႃ 2560 ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဵတ်းတၢင်းလီ ၼႃးမုၼ်ပၼ်ပႃး ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းထႆး တူၼ်တီႈ 9 ဢၼ်ၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 24-26/03/2017 (ပီသႃသၼႃ 2560) ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းတူၵ်းႁွတ်ႈမိူင်း... Read more