ၵၢၼ်မိူင်း

RCSS/SSA ဢဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မွပ်ႈပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ဢဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မွပ်ႈပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် RCSS/SSA ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/10/2017 ၵၢင... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃးလႄႈ လွင်ႈတတ်းသိၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇလိူၼ်ႈၶၢႆႉဝၼ်းထႅင်ႈ

ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃးလႄႈ လွင်ႈတတ်းသိၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇလိူၼ်ႈၶၢႆႉဝၼ်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆႇၵၢဝ်ႇႁႃၸႅင်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးလႄႈ ၾၢႆႇလုမ်းတြႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈ တႅပ်းတတ်း... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

RCSS/SSA ၾိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 200 ပၢႆ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ- မႃႇၶႅင်ႁႅင်းၵိုမ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီ 2017 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉ ၵႅၼ်ႇၶႅင်မီးႁႅင်းလႄႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/10/2017 မီးပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွ... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ႁူပ်ႉထၢမ်ပၼ်ႁႃၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ 200 ၵေႃႉပၢႆ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 250 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်း... Read more