ၵၢၼ်မိူင်း

လုမ်း JMC-L ပိုတ်ႇတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တႃႇပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပိုတ်ႇလုမ်း JMC-L တႃႇပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်တႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ် မူႇၸေႊ-မၢၼ်ႈႁဵဝ်း မွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်တႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ် မူႇၸေႊ-မၢၼ်ႈႁဵဝ်း မွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ်၊ ဢိူင်ႇသိပ်းၵဝ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵႂႃႇတု... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၼၢင်းႁၢၼ်မႂ်ႇ ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၶဝ်ႈပၢင်ၾိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်မိူင်း/သိုၵ်း

ပီ 2017 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸုမ်းမိူင်းလႃး တႄႇၾိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်မိူင်း/သိုၵ်းပၼ် ၼၢင်းႁၢၼ်မႂ်ႇ ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ တီႈႁူင်းၾိုၵ်းသွၼ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ – 4 ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၵေႃႉႁၢၼ်ယိင်းတင်းလၢႆ လႆႈႁဵၼ်းဢဝ် ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ပိုၼ်ႉႁူႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၶၢ... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သီႇၵေႃႉ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် တီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ George W Bush မိူင်း USA

တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈပၢင်သွၼ် လွင်ႈပၢႆးယုၵ်ႉမုၼ်းလႄႈ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် တီႈမိူင်း ဢမေႊရိႊၵႃႊ ပိူဝ်ႈဢဝ်တၢင်းႁူႉၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်းမႃးပူၵ်းပွင်မိူင်းတႆး။ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ George W Bush မိူင်းဢမေႊရိႊၵႃႊ... Read more