ၵၢၼ်မိူင်း

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းယႆ ဢုပ်ႇထၢမ် ၼႂ်းသၽႃး တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 38 ဝၢၼ်ႈ တေၸၢင်ႈလႆႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉႁႅင်း လႅတ်ႇ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸၢႆးသီႇႁႃႉၵျေႃႇ(ၶ) ၸၢႆးႁၵ်ႉ တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းယႆ 38 ဝၢၼ်ႈသေ ဝႃႈ တေသႂ်ႇပၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းလႅတ်ႇ(ၾႆးသူဝ်ႇလႃႇ) ပၼ်ၼႆၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆယဝ်ႉ ပႆ... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 700 ပၢႆ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 700 ပၢႆ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 700 ပၢႆဢၼ်မႃးသွၼ်ႈယူႇ တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ၵျွင်းသႅင် ၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၵျုႊ... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ/ယိုတ်းတီႈလိၼ်ဝၢၼ်ႈ၊ သူၼ်၊ ႁႆႈ၊ ၼႃး ႁဵတ်းဝဵင်းမႂ်ႇ

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ယိုတ်းဢဝ်ပိုၼ်ႉတီႈလိၼ်၊ ဝၢၼ်ႈ၊ သူၼ်၊ ႁႆႈ ၊ ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႇ သၢင်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ – ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2017 ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA တႄႇသၢင်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ ထႆလွႆသၢမ်ႁူၺ်ႇ လူင်းထူမ် ႁႆႈ... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈ၊ၼၢဝ်ၼမ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း H1N1

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇလႄႈပွတ်းၸၢၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၊ၼၢဝ်ၶႆႈသုင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် H1N1။ လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2017 မႃးၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ (တူၺ်းလုၼ်ႇတူၵ်ႉၵူဝ်း)၊ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်... Read more