ၵၢၼ်မိူင်း

ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းတႆး လူင်းႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 3 ဝဵင်းထပ်းၵၼ် တူဝ်တႅၼ်း RCSS ဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် JMC-S လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈပိူင်ၸုမ်း JMC၊ NCA၊ ၊ COC ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမတီႊပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် JMC-S ၼႆႉ လူင်းႁူပ်ႉထူ... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

UNFPA ဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ 13 လၢၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇလီ ၸၢင်ႈၺႃးၽေးလႆႈငၢႆႈ

UNFPA ဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ 13 လၢၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇလီ ၸၢင်ႈၺႃးၽေးလႆႈငၢႆႈ

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNFPA ဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ13 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဢမ်ႇမ... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေယိုဝ်းၵွင်ႈ- ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတေဢဝ်ၵႂႃႇ လၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ရမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ဝူင်ႈၵၢင် ၼမ်ႉတူႈ လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး(သၢပ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ) သေ ယိုဝ်းလူတ်ႉၵႃး 2 လမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/08/2017 ယၢမ်းႁူဝ... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တႄႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ဝိႁၢရ်လူင်ၵၢင်ဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း

ဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ် ဢေႃးၵတ်ႉသ်ၼႆႉ တၵ်ႉၵႃႇလႄႈသင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်းသေ တႄႇပူပိုၼ်ႉ ဝိႁၢရ်လူင် ၵျွင်းလူင်(မႂ်ႇ) ၼႂ်းဝတ်ႉတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ မႁႃဝိႁႃရ ၵၢင်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ မႁႃဝိႁႃရ... Read more